Frågor om juridik, lag och ordning – frågor för rätts- systemet – kan vid första anblick te sig relativt okom- plicerade. Den som inte bryter mot lagen går fri och den som gör det skall, i enlighet med bestämmelser i lagboken, bestraffas. Steget innan detta däremot, när juridiska frågor är rättspolitik i riksdagen och på jus- titiedepartementet, är för tillfället politikens svåraste fråga.

I takt med att den grova brottsligheten har blivit både grövre och mer frekvent, har rättspolitik blivit allt viktigare som fråga bland väljarna, och lösningar på problemen rörande brottsligheten har blivit mer akuta. Vissa av de förslag som diskuteras och presenteras är inte tillräckliga, andra går för långt, och vissa löser inte de problem vi står inför och vissa förslag saknas helt och hållet. Debatten om många rättspolitiska förslag som förs i kvällsprogrammen, morgontidningarna och på sociala medier är svart-vitt och hyperboliskt. Men det de rättspolitiska förslagen har gemensamt är att de allihop måste balansera mellan säkerhet och integritet. Just denna balansgång är för tillfället politikens svå- raste fråga.

Men det de rättspolitiska förslagen har gemensamt är att de allihop måste balansera mellan säkerhet och integritet.

Förslag som ligger för långt ute på någon sida av ska- lan riskerar att drabba vanliga, oskyldiga människor på ett oacceptabelt sätt. Preferenser går förvisso att finna hos dem som tydligt värdesätter det ena eller det andra; är exempelvis säkerhet det viktigaste värdet för en person gör det kanske inte så mycket om den per- sonliga integriteten för en själv och andra inskränks. Men för de flesta är båda värdena viktiga och att finna jämvikten mellan dem är svårt. Om en jämvikt ska finnas krävs en riktig och intellektuell diskussion om vad det innebär med för mycket säkerhetstänk eller för mycket hänsynstagande till integritet. I dag saknas denna diskussion inom den nationella rättspolitiska debatten, trots att den snarare borde stå i centrum för de politiska förslag som diskuteras inför valet 2022.

Visitationszoner, anonyma vittnen, fängelser utom- lands, kameraövervakning, diverse avlyssningsmeto- der kan inte bara nagelfaras huruvida de är effektiva för att stoppa och förhindra brottslighet, utan måste även betraktas utifrån ett integritetsperspektiv. För att exemplifiera, Kina är ett mer säkert land för laglydiga medborgare – av rätt etnicitet och religiös uppfattning, enligt de kinesiska myndigheternas uppfattning det vill säga – än de flesta västerländska länder. Men det kommer till ett enormt pris för varje individs person- liga integritet och rättigheter. I det kinesiska samhället övervakas varje person av staten dygnet runt. Numera bedöms även medborgarna och tilldelas så kallade ”sociala poäng” efter hur de beter sig i vardagen. Dessa poäng används sedan av staten för att avgöra vem som ska få särskilda jobb, ges en befordran, få ta ett lån och så vidare. Ett samhälle där individen helt berövas sin integritet är inte önskvärt, även om det är säkert.

Det går också att avfärda de flesta moderna säker- hetsverktyg som rättsväsendet och myndigheterna har för att upprätthålla samhällelig säkerhet på basis av att skydda den personliga integriteten. Men att göra sig av med dessa brottsbekämpande metoder hade varit kata- strofalt i ett modernt samhälle. De kriminella har själva anpassat sig med teknikutvecklingen och blivit mer innovativa i sin brottsutövning. Laglösheten i samhället hade ökat kraftigt och säkerheten därmed minskat.

Det är helt enkelt svårt att argumentera för att vandra långt ut på endera sidan av skalan – inte för mycket säkerhet, på bekostnad av integritet, inte för mycket integritet, på bekostnad av säkerhet. Balansen är det viktiga. Men var finns den?

Inför valet 2022 ligger lag och ordning högt upp på väljarnas prioriteringslista. Samhällsproblemen och gängkriminaliteten nödgar detta. Partierna tävlar nu om att vinna väljarnas förtroende i rättspolitiken, för att vinna opinionsstöd och sedan för att kunna komma till bukt med problematiken. Mer tid borde läggas på att dels fundera över var på skalan mellan säkerhet och integritet man är villig att lägga sig, dels diskutera denna avvägning med väljarna. Ingen vill vakna upp en dag i samhället som dragit för långt åt någotdera håll.

Categories: Ledare