Johannes Nathell är viceordförande för Fria Moderata Studentförbundet. Här skriver han om Per Bylunds nya bok How to Think about the Economy.

“Economic literacy is the antidote to destructive policy. But it is so much more. Economic literacy is mind-opening because it allows us to truly understand how the world works.”  

Så skriver Per L. Bylund i sin nya bok How to Think about the Economy. Per L Bylund är författare, forskare och associerad professor vid School of Entrepreneurship, Oklahoma State University. Han är även Senior Fellow vid Mises Institute och associerad forskare på Ratio i Stockholm, men framför allt är han också tidigare redaktionssekreterare i Svensk Linje.  

Boken är pedagogiskt upplagd i tre delar. I den första behandlas hur ekonomin fungerar i praktiken. Där definieras också begreppet ekonomi, och Bylund förklarar både grundläggande ekonomisk teori och prismekanismens natur. Därefter kommer ett avsnitt om marknaden att marknaden inte är statisk utan en kontinuerlig process, ett resultat av människors handlingar och ett närmast oändligt antal parallella produktionsprocesser. Slutligen kommer en diskussion om interventioner i marknaden och dess direkta och indirekta konsekvenser.  

Att sträva efter ökad ekonomisk läskunnighet är både en lovvärd ambition och angeläget. Särskilt med tanke på den senaste årens populistiska strömningar där marknadsliberala reformer fått stå tillbaka för ineffektiva statliga interventioner. Ett sådant exempel går att finna i den gångna valrörelsen där flera partier presenterade förslag för att kompensera hushållen för de höga elpriserna. Från höger lanserades ett högkostnadsskydd för höga elpriser, vilket i princip innebär att man sätter ett pristak på el. Kritiken från ekonomer lät inte vänta på sig. Till och med på grundkursen i nationalekonomi får man lära sig att pristak snedvrider ekonomin och ofta ger skadliga följder. Resultatet blir att det konstgjorda priset skapar ett efterfrågeöverskott och ökad konsumtion av el, vilket riskerar att förvärra elkrisen.

Huruvida och i vilken grad regleringar av ekonomin är rättfärdigade är en politisk fråga. Men oavsett behövs det grundläggande förståelse för hur marknaden fungerar för att regleringen ska få önskad effekt. Ska man införa regler bör målet vara att de ska ge det resultat som eftersträvas. Deras syfte är trots allt att påverka individers val i önskad riktning. Effektiva regleringar medför alltså beteendeförändringar och därmed förändringar av den ekonomiska strukturen. Får regleringarna ingen eller en annan effekt än den önskade är det dålig politik.

Ibland behöver alla gå tillbaka till de fundamentala grunderna och repetera den grundläggande teorin. 

Samhällsdebatten och reformagendan hade tjänat på om världens beslutsfattare läste boken och kanske fick en bättre förståelse för hur marknader fungerar. På dryga 130 sidor förklarar Bylund enkelt och pedagogiskt de grundläggande delarna i samhällsekonomin utifrån ett österrikiskt perspektiv, och strävar efter att väcka intresse för detta tema. Boken är lätt att ta sig till även för den ovana läsaren. Det krävs inga särskilda förkunskaper i ämnet utöver nyfikenhet och ett öppet sinne, vilket verkar vara ett huvudsyfte med boken. Men med det sagt kan även den som är väl insatt och har ett större intresse av ekonomi och marknader lära sig ett och annat från boken. Ibland behöver alla gå tillbaka till de fundamentala grunderna och repetera den grundläggande teorin.

En viktig poäng som görs i How to Think about the Economy är att ekonomi handlar om att skapa värde, genom att använda de ändliga resurserna så effektivt som möjligt. Den faktor som på sikt driver teknologisk utveckling och tillväxt är entreprenörskap, och entreprenörer har således en avgörande roll i marknadsekonomin. De skapar tillväxt genom att finna nya arbetsmodeller eller arbetsmetoder, nya inventioner och innovationer. Det bidrar i sin tur till produktivitetsutveckling – att skapa mer värde med samma mängd resurser – som är det som driver ekonomisk tillväxt och ökar vårt välstånd.

Därför är det bekymmersamt att samhällsdebatten, såväl i Sverige som internationell, saknar diskussioner om hur värde skapas. Om det inte var klart innan jag läste boken är det ännu tydligare nu. I tider då vi rör oss in i sämre ekonomiska tider borde det vara självklart att diskutera hur vi ser till att skapa bättre villkor för individer, entreprenörer och företag, men icke.

I valrörelsen pratades det minimalt om hur entreprenörers villkor kan förbättras. På sin höjd upprepades talepunkter om att det måste bli billigare för företag att anställa och att 3:12-reglerna ska förenklas. På EU-nivå är det än värre. Perspektivet att det är frihandel och marknadsekonomi som skapar tillväxt och ökad konkurrenskraft är frånvarande i den politiska diskussionen. Den nuvarande retoriken går tvärtom ut på att minska Europas beroende av omvärlden och att utveckla någon slags teknisk suveränitet. Enskilda kommissionärer har också uttryckt att globaliseringen har gått för långt och att vi måste ta tillbaka produktionen tillbaka till Europa i vissa sektorer. Det visar på okunskap om hur ekonomin och marknadsekonomin fungerar.   

Tvärtom har många av de problem vi ser idag skapats av just en alltför interventionistisk politik. Offentliga ingrepp skapar felaktiga förutsättningar för ekonomiska aktörer, vilket kan få stora oförutsedda konsekvenser. Den extrema lågräntepolitiken är ett tydligt exempel. Genom en konstgjord låg ränta har marknadsmekanismerna rubbats. Investeringar dras till vissa branscher på bekostnad av andra. Då det inte frigjorts mer kapital samtidigt som efterfrågan ökat driver det upp priserna till höga nivåer. Detta blir ohållbart i längden då de stora prisökningarna som blir följden skapar bubblor som förr eller senare kommer spricka.      

Med en ökad ekonomisk läskunnighet skulle vi förhoppningsvis kunna få en bättre samhällsdebatt och bättre policyförslag. Ekonomin och marknaden är inte magi utan är tvärtom ganska verklig och ter sig på ett visst sätt, med sin grund i människors val och interaktioner med varandra. Vare sig man är för eller emot marknadsekonomin går processerna inte att bortse ifrån. Om fler förbättrade sin ekonomiska läsförståelse och fick en större förståelse för hur marknader fungerar vore mycket vunnet.

Categories: Recensioner