Vi kom som en högtidlig armé och förbjöd de levande att leva. Så beskrivs kommunistpartiets maktövertagande av en av huvudpersonerna i Ayn Rands novell De levande som nyligen gavs ut av Timbro i ny översättning. Det är en träffande skildring av det händelseförlopp som sker när samhällen tas över av totalitarism. 

Historien är inspirerad av det tidiga 1920-talets Sovjetunionen. Intrigen är uppdiktad; bakgrunden autentisk. Men den är inte skriven om eller för en viss tid eller plats. Kira, Leo, Andrej och alla andra karaktärer i boken har funnits och finns på flera ställen på jorden. Boken hade kunnat handla om vilket samhälle som helst som sätter makten över rätten. Jag rekommenderar alla att läsa den. 

Detta årets första nummer av Fria Moderata Studentförbundets tidskrift Svensk Linje är ägnat åt rättsstaten. Det är ett ämne som är av ständig relevans för alla som håller friheten högt. Friheten att tänka, välja och agera – för de levande att leva – är av naturen given. I realiteten krävs det dock också att frihetens princip ingår i våra gemensamma system av normer och värderingar, och att vi har en ordning för att upprätthålla dem. 

Den liberala demokratin är den ordning som har bäst förutsättningar att göra just detta, och betyder vid sidan av rättigheter, marknadsekonomi och maktdelning att det finns en fungerande rättsstat. Rättsstaten innebär i Rutherfords och Montesquieus anda frihet från godtycke för den enskilde. Varje enskilt fall måste behandlas i enlighet med ett etablerad regelverk. Det är individens skydd mot staten själv och en nödvändig, men inte tillräcklig, förutsättning för den liberala demokratin. 

Vi har i Sverige goda skäl att fundera över hur vi kan stärka rättsstatens principer. Det handlar om grundlagarnas ställning, domstolarnas självständighet, skyddet av äganderätten och en rad andra reformer som diskuteras i artiklarna i numret. Vi kritiserar med rätta andra länder när de väljer att frångå och nedmontera den liberala demokratins principer, men har i vår moderna historia inte tillräckligt funderat på hur vi själva skyddar dem. 

Det handlar egentligen mindre om makroperspektivet och mer om just individen och hennes behov av förutsebarhet. Det finns få saker som ur ett allmänmänskligt perspektiv är mer skrämmande än att inte kunna påverka det händelseförlopp som man är en del av – att göra reella avvägningar och handla utifrån verklighetens omständigheter såväl som sina egna intentioner i tron att det påverkar resultatet, men i stället finna att ingenting man gör påverkar den situation som man oundvikligen hamnar i. Människan är inte funtad för den sortens underland. 

Det är värdefullt att Svensk Linje har valt att ägna detta nummer av tidskriften åt just rättsstaten, liksom att tidigare nämnda reformer har börjat diskuteras i Sverige. För den som inte förstår vikten av detta eller tvivlar på rättsstatens och rättssäkerhetens betydelse för mänsklig frihet är det bara att blicka ut i världen. 

I skrivande stund befinner jag mig på en studieresa i Peking i Kina. Landet har på senare tid uppmärksammats för de marknadsekonomiska reformer som har genomförts av president Xi Jinping, och medan det är en intressant utveckling att följa och diskutera, blir det hela tiden smärtsamt uppenbart vad avsaknaden av rättssäkerhet innebär för alla som lever och verkar i landet. Det manifesteras i förutsättningarna för företag som verkar i Kina, i den kontrollapparat som gör sig påmind i varenda övervakningskamera man passerar på Pekings gator och i svaren vi får på våra frågor om den svenske förläggaren Gui Minhai som sedan år 2015 är fängslad i landet. 

»Här finns inga principer att åberopa, ingen rättighet att hävda, ingen högre makt att vända sig till.«

Kommunistpartiets vilja står över alla lagar, alla individuella rättigheter och all rättskipning – och som i vilken totalitär stat som helst innebär det inte bara ofrihet, utan otrygghet och osäkerhet, för människorna som tvingas leva under den. Här finns inga principer att åberopa, ingen rättighet att hävda, ingen högre makt att vända sig till. Det är närmast omöjligt för den enskilda människan att förutse vad som kommer att hända henne. 

Det är varför vänner av friheten förespråkar riktiga system av normer och värderingar, och förutsebara ordningar för att upprätthålla dem. Det bästa argumentet för rättsstaten är upplevelsen av samhällen i vilka rättsstaten inte existerar.

I The Virtue of Selfishness skriver Ayn Rand: 

When men are caught in the trap of non-objective law, when their work, future and livelihood are at the mercy of a bureaucrat’s whim, when they have no way of knowing what unknown ”influence” will crack down on them for which unspecified offense, fear becomes their basic motive […]

Det fordrar tacksamhet över att få leva i vår del av världen, men också ansvar att bättre värna vad det innebär och kan innebära. Det är vårt gemensamma uppdrag. Stärk rättsstaten, skydda friheten och låt de levande leva!

Categories: Ledare