Autonomy means that a good life is a life which is a free creation

Joseph Raz i The Morality of Freedom

Joseph Zaltsman studerade juridik vid det hebreiska universitetet i Jerusalem och tog sin examen – magister juris – år 1963. Samma år bytte han namn till Joseph Raz. Efter att ha sammanstrålat med, och imponerat på, H. L. A Hart under ett seminarium inledde Raz sina filosofie doktorsstudier vid Oxfords universitet.

Raz’ bidrag till världen var huvudsakligen rättsfilosofiskt, moralfilosofiskt och politiskt teoretiskt. Det är, som alltid, vanskligt att sammanfatta filosofers tankar. Med denna ansvarsfriskrivning i åtanke kommer jag att presentera två av Raz’ mest centrala idéer. Härutöver vill jag lyfta något som vi alla kan ta med oss, oavsett vad man anser om Raz’ filosofi.

Raz’ rättsfilosofiska tankegods rör förutsättningarna för rättfärdigandet av auktoriteter – såväl auktoriteter per se som huruvida utövandet av auktoriteten är legitim. Raz presenterar här två centrala teser: the Dependence Thesis och the Pre-emptive Thesis. Den första tesen innebär att auktoriteters påbud (till exempel lagstiftarens lag eller diktatorns dekret) bör bygga på skäl som gäller för de som omfattas av påbudet även om auktoriteten inte hade existerat. Den senare tesen innebär att av auktoriteten utfärdat påbud utgör skäl, i sig, för att agera på det sätt som påbudet kräver. Det vill säga att påbudet ersätter vissa av de skäl som behöver övervägas av individen inför ett handlande. Det är viktigt att lyfta att dessa teser – tillsammans the Service Conception of Authority – dels endast gäller legitima auktoriteter, dels inte berör frågan om påbudet är övertygande skäl för handling, rent faktiskt. För detta får man vända sig till en tredje tes – the Normal Justification Thesis – som innebär att en entitet bör ges auktoritet över en annan entitet endast om det kan visas att den senare skulle medföra högre välstånd (ur ett moraliskt perspektiv) om denne följde auktoritetens påbud i stället för att väga de bakomliggande skälen själv. Det är vid denna tanke som Raz framför att det inte existerar någon generell moralisk förpliktelse att följa auktoritetens påbud (lag). Dessa moraliska förpliktelser uppstår endast om de ovanstående förutsättningarna, sådana de följer av teserna, är uppfyllda och individen gör bedömningen att lagen rent moraliskt förtjänar att upprätthållas. Ett exempel kan förtydliga nyanserna. En amatör som har framställt läkemedel hemma kan välja att följa lagen om handel med läkemedel för att denne anser att lagstiftaren är en legitim auktoritet och säkerställer att personen generellt uppnår en högre levnadsstandard. En professionell apotekare skulle dock kunna nå slutsatsen, efter en moralisk bedömning, att lagen saknar övertygande skäl i ett enskilt fall. I så fall saknar personen en (moralisk) skyldighet att följa lagen. Lagen, och i förlängningen auktoriteten, kan på detta sätt betraktas som en intermediär mellan individen och skälen för individens handlande. På så vis saknas auktoriteten ett egenvärde och kan endast rättfärdigas instrumentellt i förhållande till individens egna övertygelser, moraliska värderingar och syften. Som läsaren säkerligen tidigare hängde upp sig på är dock begreppet ökat välstånd ett klassiskt snårigt och stundtals värdenihilistiskt begrepp. Raz syn på moraliskt värde kommer därför att utvecklas något i det följande.

Raz’ filosofiska arbete berörde, utvecklade och i visst mått populariserade perfectionist liberalism. I korthet avses med detta att liberalismens politiska institutioner tjänar till främjandet och uppnåendet av eudaimonia för de individer som institutionerna omfattar. Perfektionistisk liberalism utgör således en etisk eller värdeteoretisk politisk filosofisk tvärdisciplin. Raz betraktade eudaimonia som avhängigt individens förutsättning att autonomt sträva efter personliga mål. Däremot ansåg Raz inte att lycka kan härledas från varje enskilt uppsatt mål, utan att detta mål måste vara objektivt värdefullt. Denna objektivitet härleds från samhälleliga normer, strukturer och kontexter. Om det från ett samhällsperspektiv är värdefullt att vara, säg lärare, så skulle en individs strävan att uppnå detta uppfylla Raz’ föreställning om ett objektivt värdefullt mål, varför då även liberala institutioner bör vara konstruerade så att de främjar uppnåendet av målet. Men i samma utsträckning som perfektionism lyfter individens välstånd, och Raz’ premisser för uppnåendet av detsamma, krävs enligt Raz att individen tillförsäkras autonomi för att kunna uppnå dessa objektivt värdefulla, personliga ambitioner: politiska institutioner är därför försvarbara endast i så måtto.

***

Joseph Raz var en framstående rättsvetare och filosof vars arbete främst bidrog till förståelsen av legitimitet och auktoritet. Dessa teorier utmanade traditionella synsätt på auktoritet och individens förhållande till lag och moral, vilket skapade ett nytt perspektiv på individens autonomi och valfrihet i samhället. Raz teoribildning utgick även från den fundamentala betydelsen av individens strävan efter personliga och objektivt värdefulla mål för att uppnå lycka. Han såg liberala institutioner uteslutande som främjare av dessa mål.

Joseph Raz lämnade ett varaktigt intryck på det filosofiska och inte minst rättsvetenskapliga landskapet. Hans idéer och teorier kommer att fortsätta prägla och påverka samtida filosofisk och juridisk tanke under en lång tid framöver.

1 För utveckling kring distinktionen legitima och de facto auktoriteter, jfr Raz, Joseph, 'Authority, Law, and Morality', Ethics in the Public Domain: Essays in the Morality of Law and Politics s 210-237. I korthet kan sagas att legitima auktoriteters påbud eller råd utgör antingen skäl för personers handlande eller övertygelse.
2 Raz, Joseph. ‘The Bounds of Authority’, The Morality of Freedom, Oxford University Press, Incorporated, 1988.
3 Raz, Joseph, 'The Obligation to Obey the Law', The authority of law: Essays on law and morality (Oxford, 1979; online edn, Oxford Academic, 22 Mar. 2012)
4 Eudaimonia är ett aristoteliskt begrepp som mer eller mindre betyder personligt välstånd, lycka et cetera.
5 Raz, Joseph. The Morality of Freedom, Oxford University Press, Incorporated, 1988, s. 288 ff. samt s. 408.
6 Ibid., 395 ff.
Categories: Tänkvärt