Felix Borrebaeck är student vid Lunds universitet, medlem i Studenföreningen Ateneum samt företagare med fokus på säkerhetspolitisk rapportering om östra Asien och den transatlantiska länken. Han har tidigare genomfört praktiktjänstgöring vid Försvarsavdelningen vid Svenska Ambassaden i Singapore. 

Hur påverkade  Kina och USA:s relation valet av mötesplats i mötet mellan USA och Nordkoreas ledare sommaren 2018? 

För att förstå varför Singapore var den ideala platsen att hålla mötet mellan USA:s president Donald Trump och Nordkoreas ledare Kim Jong-Un på så måste man se till den bakomliggande relationen mellan Kina och USA. Detta är ett analytisk området som inte belysts särskilt väl i den mediala diskursen och att beskriva den bakomliggande relation ger en bättre bild till varför man valde att lägga mötet på just den plats som man la det på. 

Singapore är den lilla röda pricken (landets smeknamn är Little Red Dot, p.g.a. dess ringa storlek) i den geopolitiska situationen  där man balanserar mellan stormakternas intressen i konflikten om vem som ska vara regional hegemon i östra och sydöstra Asien. Här tävlar USA och Kina om inflytande och den förstnämnda parten har längre varit den dominerande makten i regionen. Kina, å andra sidan, ser sig som den naturliga härskaren i denna del av världen, p.g.a. dess geopolitiska position och att man anser att dessa delar av Asien tillhör dess intressesfär. Denna stormaktspolitiska kamp är bland annat en tävlan om territorium och de som fortfarande inte tror att 2000-talet är ett århundrade när geostrategi och klassisk geopolitisk konflikt är bärande element i olika typer av konfliktkategorier kan helt enkelt bara studera den maritima dispyten i Sydkinesiska sjön. Detta är en av de kritiska punkter och möjliga »flash points« där det finns en stor risk att en storskalig konflikt skulle kunna ta sin början. Även längre norrut, i Östkinesiska havet finns det rum för potentiell eskalering i Kinas och Japans konkurrens om Senkaku-/Diaoyuöarna.

För att närmare belysa en intressekonflikt så återvänder vi till Sydkinesiska sjön. Här har det under de senaste åren förekommit olika skärmytslingar eftersom endera parter uppför sig utmanande mot varandra. Detta gäller exempelvis att Kina byggt på atoller i havet och konstruerat olika öar som man senare kommit att militarisera. Landet ser dessa som sina egna även om det inte finns någon bärande bevisning för detta. USA, å andra sidan, åberopar FN:s havsrättskonvention som argument för att ha legitimitet att segla på dessa farvatten eller flyga över de. Inte sällan görs detta med militära fordon för att visa på allvaret i sin strävan. Denna tävlan om territorium och strategisk kontroll över farvatten har inte varit ett stort problem för USA så länge Kina varit svagare än vad man är nu. Det finns nu en betydande risk att kampen om herravälde intensifieras när Kina nu »reser sig« och ekonomiskt sätt är mycket mer framgångsrikare än tidigare. Kampen gäller nu att Kina vill ha bort amerikanskt inflytande i Asien och att USA vill behålla den. Detta är emellertid något som många av länderna i regionen motsätter sig då USA har täta diplomatiska och militära samarbeten med många av dessa.  

Man skulle kunna fråga sig vad detta har med Singapore att göra och det faktum att landet var värd för mötet mellan USAs och Nordkoreas ledare? Singapore är statsstaten som kan liknas vid ett litet sandkorn mellan två stora stenar, som försöker hålla sig väl med båda sidor, och aldrig tar parti i asiatiska konflikter såsom den i Sydkinesiska sjön. Det är därmed en ideal plats att för ha ett möte på mellan en realitystjärna från Wall Street och en gammal kallakrigsrelik från ett delat Korea. Om man ser USA och Kina som varandras motparter i nämnda dispyt över nämnda herravälde i Asien, så är Kina av relevans i detta sammanhang då Kina utövar ett stort inflytande på Nordkorea. Om Nordkorea och USA i sin tur är motparter i en potentiell konflikt gällande de förstes kärnvapenprogram så behöver man även studera relationen på en högre abstraktionsnivå, dv.s. man måste studera USA-Kina-relationen för att förstå Nordkorea-USA-relationen. Kina har även ett ytterst stort intresse för att situationen på den Koreanska halvön inte ska destabiliseras ytterligare, vilket är p.g.a. dess närliggande geografiska position till Kina.

Nämnda USA-Kina-relation spelar även en central roll när man ser till platsvalet för förhandlingar mellan USA och Nordkorea. Singapore har väldigt nära relation till USA, både diplomatiskt och militärt. På ön så har USA även en, om än liten, militärbas och amerikanska örlogsfartyg besöker med jämna mellanrum Changi Naval Base som är landets flottbas. Å andra sidan är majoriteten av den Singaporianska befolkningen etniskt kinesiska, och en kultur som i stor utsträckning liknar Kinas, vilket kan ha inverkan på relationen till stormakten. Singapore är m.a.o. så nära man kan komma en ”neutral” lösning i sydöstra Asien i spelet om hegemoni i Ost- och Sydostasien. Den kan kanske även i framtiden komma att avgöras diplomatiskt i denna lilla röda prick.


Categories: Tänkvärt